sobota, 20 sierpnia 2016

Nowa lista leków refundowanych od 1 września 2016 oraz pierwsza lista darmowych leków dla seniorów 75+

Ministerstwo zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie nowego wykazu leków refundowanych, który będzie obowiązywał od 1 września 2016 r. Obwieszczenie zawiera również pierwszą listę leków, które będą darmowe dla pacjentów powyżej 75 roku życia.Lista 75+ obejmuje 1129 pozycji. Poniżej do pobrania w
formacie pdf:Lista leków, które osoby, które ukończyły 75 r.ż. będą otrzymywać bezpłatnie (zgodnie z  art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1))
<Art. 43a. 1. Świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.)
 obejmuje 1129 pozycji (kodów EAN) od strony 1501 obwieszczenia.

W nowym wykazie, który będzie obowiązywał od 1 września 2016 r. refundacją zostały objęte nowe substancje czynne:
  • arypiprazol w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu (Abilify Maintena, proszek sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 400 mg) we wskazaniu: schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego.
    Objęcie refundacją tego leku poszerzy katalog refundowanych leków długodziałających w terapii schizofrenii;
  • pramipeksol (preparat Hitoff w różnych dawkach) we wskazaniu: leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”).
    Refundacja tego leku zwiększy dostęp do leków w terapii choroby Parkinsona
  • tapentadol (Palexia retard w 5 różnych dawkach) we wskazaniu: przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych – u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana. Objęcie refundacją tapentadolu poszerzy wachlarz refundowanych opioidowych leków dostępnych w terapii bólu nowotworowego;
  • mometazon we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji;
źródło informacji:
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/komunikaty-dotyczace-listy-lekow-refundowanych/projekt-zmian-w-wykazie-lekow-refundowanych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-wrzesnia-2016-r/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz