poniedziałek, 20 czerwca 2016

Interpretacje NFZ w sprawie wyceny leków recepturowych

Wydział Gospodarki Lekami NFZ udzielił odpowiedzi na pytania Komisji ds. Aptek Ogólnodostępnych łódzkiej OIA.   


W jaki sposób wycenić (ile ryczałtów) lek recepturowy maść 400g.

 Odpowiedź NFZ (Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ): 
Wydział Gospodarki Lekami uprzejmie prosi o przyjęcie co następuje:
Zgodnie z § 8. 2a. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2016, poz. 62 tekst jednolity ) : „W przypadku recept, o których mowa w ust. 2, na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych” oraz § 3. 1. 6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych ( Dz. U. 2012, poz. 1259 ) : „Ustala się ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa, w postaci: maści, kremów, mazideł, past oraz żeli - do 100 gramów”. W przypadku recepty na której zapisano 400g maści należy pobrać od pacjenta wartość odpowiadającą czterem ryczałtom


Czy lek robiony, który zawiera w składzie antybiotyk i spirytus należy wycenić jałowo? 
  • W przypadku leku, w którego skład wchodzi jedynie antybiotyk i spirytus (np. 2% spirytusowy roztwór detreomycyny) 
  • gdy oprócz antybiotyku i spirytusu w skład leku wchodzą inne substancje. 
  • Czy ma znaczenie postać leku (np. emulsja)
Leki recepturowe, które mają w opisie recepty np. „na ranę”, „do płukania pęcherza moczowego”, ale nie zawierają w składzie antybiotyku należy wycenić jałowo?
 
Odpowiedź NFZ (Łódzki Oddział NFZ): Zgodnie z § 6. 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych ( Dz. U. 2012, poz. 1259 ) : „Koszt wykonania leku recepturowego jest ustalany w zależności od postaci leku i wynosi: 24,66 zł - dla postaci leków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 11 i ust. 2.” : § 3 ust. 1 pkt 11  
  • kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych - do 10 gramów,  
  • § 3 ust. 2 - Odpłatność ryczałtowa dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 3 - 6 (czopków, globulek oraz pręcików – do 12 sztuk; roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do u żytku wewnętrznego – do 250 gramów; płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów; maści, kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów;), sporządzanych w warunkach aseptycznych, zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej lub zgodnie z umieszczonym na recepcie wskazaniem lekarza, lekarza dentysty, felczera lub starszego felczera, lub zawierających antybiotyk.
 
Czy recepty na leki robione typu: maść Wilkinsona, mixtura nervina, BLW itp. mogą być wypisane nazwami zwyczajowymi czy niezbędne jest rozpisanie przez lekarza składu leku?
Odpowiedź NFZ:  Obowiązujące przepisy nie wykluczają stosowania przez osoby uprawnionedo wystawiania recept tradycyjnych nazw leków recepturowych ale muszą one być wykonane zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2016, poz. 62 tekst jednolity ) : ” Dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują: ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - jego skład lub nazwę mieszaniny składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej, a w przypadku leku aptecznego - jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską lub innymi odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej.” Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że niektóre z nich mogą występować w kilku różnych wariantach w związku z czym osoba wykonująca lek ma obowiązek skontaktować się z autorem recepty w celu doprecyzowania składu leku oraz umieszczenia stosownej adnotacji na rewersie recepty sygnując ją stemplem i własnoręcznym podpisem.
Plik pdf do wydruku (źródło OIA w Łodzi)

źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz