piątek, 20 marca 2015

środa, 11 marca 2015

piątek, 6 marca 2015

Wykaz dopuszczonych do obrotu surowców farmaceutycznych (1.02.2015 r.)

Aktualny wykaz surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu - do wytwarzania leków recepturowych znajdziesz TUTAJ (plik pdf do pobrania).


Wybrany surowiec po otwarciu pliku łatwo znaleźć poprzez
opcję wyszukiwania [Ctrl+F]


źródło:
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

czwartek, 5 marca 2015

Utylizacja leków odurzających, psychotropowych i prekursorów I-R.

Zdarza się, że w aptece przeterminują się produkty lecznicze należące do kategorii leków odurzających, psychotropowych i prekursorów I-R. Z takimi produktami musimy postępować w sposób szczególny - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R.
(Dz.U. 2003, nr 21,  poz 181).


Leki przeterminowane (dotyczy to również, zgodnie z rozporządzeniem leków
zepsutych, sfałszowanych) w aptece przechowujemy w sposób szczególny - należy je zabezpieczyć przed możliwością ponownego użycia umieszczając w szczelnym, zamkniętym pojemniku zbiorczym z napisem "DO UNIESZKODLIWIENIA".
Pojemnik najlepiej umieścić w pomieszczeniu magazynowym w zamkniętej metalowej szafie lub sejfie.

Czynności związane z utylizacją wyżej wymienionych leków wykonuje osoba odpowiedzialna (przedsiębiorca prowadzący aptekę, kierownik apteki lub magister farmacji przez niego upoważniony).
Do reprezentowania osoby odpowiedzialnej podczas unieszkodliwiania może zostać udzielony pełnomocnictwo cywilno-prawne innej osobie.

Osoba odpowiedzialna występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o zabezpieczenie produktów leczniczych zawierających środki psychotropowe, odurzające i prekursory grupy I-R, które znajdują się na stanie apteki.
Do wniosku o zabezpieczenie należy załączyć spis wszystkich pozycji, które wymagają utylizacji z uwzględnieniem:
 1. nazwy handlowej preparatu,
 2. ilość
 3. dawkę
 4. numer serii
 5. datę ważności
 6. numer faktury stanowiącej dowód zakupu,
 7. dostawcę,
 8. datę wystawienia faktury zakupu.
W odpowiedzi na wniosek apteki o zabezpieczanie produktów leczniczych - przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego uzgadnia termin zabezpieczenia z apteką (telefonicznie). Apteka może się zwrócić z wnioskiem o zabezpieczenie do osoby, która wykonuje czynności kontrolne podczas np. planowej kontroli apteki. Zazwyczaj kontrola planowa odbywa się nie rzadziej niż raz na 3 lata, a przepisy nie określają szczegółowo w jakim terminie po przeterminowaniu się leku powinno dokonać się jego utylizacji.

Zabezpieczenia leków odurzających, psychotropowych i prekursorów I-R, którym upłynął termin ważności inspektor farmaceutyczny dokonuje w obecności osoby odpowiedzialnej. Odbywa się ono przez oklejenie i opieczętowanie pojemnika/kartonika zbiorczego.

Z przeprowadzonych czynności zabezpieczenia inspektor sporządza protokół w trzech egzemplarzach: dwa pozostają w aptece, jeden egzemplarz protokołu wraz z przeterminowanymi produktami leczniczymi  jest przekazywany przedsiębiorcy który dokona utylizacji (musi posiadać zezwolenie na prowadzenie tej działalności zgodnie z art.26 ust.1 ustawy z dnia 1 lutego 2007 r. o odpadach).

Do zakładu utylizacyjnego zabieramy:
 • przeterminowane, zabezpieczone przez inspektora farmaceutycznego produkty lecznicze,
 • dwa protokoły z zabezpiecznia z aptece,
 • środki na pokrycie kosztów utylizacji,
 • pieczątkę apteki, pieczątkę osoby odpowiedzialnej za przekazanie odpadów do utylizacji.
Po oddaniu leków do utylizacji otrzymujemy:
 • jeden potwierdzony protokół z zabezpieczenia,
 • oryginał i kopię protokołu unieszkodliwienia,
 • protokół odbioru odpadów,
 • dowód zapłaty za wykonaną utylizację.
Kopię protokołu unieszkodliwienia przesyłamy do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Ostatnią czynnością po zutylizowaniu przeterminowanych leków odurzających, psychotropowych lub prekursorów grupy I-R jest zdjęcie ich ze stanu apteki.


źródło:
dziennikustaw.gov.pl
www.dia.com.pl
www.katowice.oia.pl/