niedziela, 5 stycznia 2014

Wojen cenowych między aptekami...ciąg dalszy (sprzedaż poniżej cen zakupu)


     Po erze "leków za grosz" apteki przerzuciły się na rywalizację cenową w obrębie leków nierefundowanych oraz preparatów OTC, suplementów diety i kosmetyków.
Okazuje się, że wiele podmiotów decyduje się na sprzedaż wybranych pozycji z asortymentu poniżej ceny zakupu celem zachęcenia pacjentów do kupna leków w danej aptece, celem zwiększenia sprzedaży innych preparatów z dużo większą marżą, celem zwiększenia obrotu całościowego apteki.
Czy sprzedaż towarów poniżej ceny zakupu jest zgodna z prawem?
Okazuje się że tak.
Otóż celem każdej działalności gospodarczej jest dążenie do osiągnięcia zysku. Jednakże prowadzeniu działalności gospodarczej zawsze towarzyszy ryzyko poniesienia straty.
W działalności handlowej przedsiębiorca uzyskuje zysk poprzez zastosowanie marży handlowej, która jest jednym z elementów ceny sprzedaży. Cena sprzedaży ma zapewnić pokrycie kosztów własnych zakupu bądź wytworzenia i uzyskanie rentowności sprzedaży.
Przecena towarów oznacza obniżkę ceny towarów, które wcześniej były oferowane po wyższej cenie. Przecena może być dokonywana w sposób dowolny. Przedsiębiorca zmuszony sytuacją gospodarczą może sprzedać towary bez marży handlowej bądź nawet poniżej ceny ich zakupu, czyli bez marży i ponosząc stratę. Jednak mając na uwadze prawo podatkowe, zastosowanie takiej obniżki należy w racjonalny sposób uzasadnić.
 W wyniku przeceny podatnicy nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej w wysokości zamierzonej, gdyż towar zostaje sprzedany z niższą marżą, a w niektórych sytuacjach nawet poniżej kosztów zakupu, co w każdym przypadku powoduje obniżenie podstawy opodatkowania. Jednak takie działanie nie powoduje powstania dodatkowych kosztów oraz nie powoduje obowiązku obniżenia kosztów poniesionych na zakup bądź wytworzenie takich towarów.
Co do zasady, przedsiębiorca sam decyduje, jakie ceny stosuje w obrocie gospodarczym, zatem sam ustala wysokość marży handlowej. Założeniem działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysku, jednak najistotniejszym czynnikiem kształtującym ceny towarów jest prawo rynku. Taki pogląd potwierdza wyrok NSA w Szczecinie z dnia 19 maja 1999 r. sygn. SA/Sz 1045/98, w którym wskazano: (...) celem każdej działalności gospodarczej jest dążenie do osiągnięcia zysku, który w przypadku działalności handlowej uzyskuje się poprzez zastosowanie marży handlowej, to nie sposób z tego wyprowadzić prostego wniosku, że zysk taki musi wynikać zawsze z każdej indywidualnej operacji gospodarczej, niezależnie od czasu i warunków, w jakich jest przeprowadzana.

Poza sytuacją na rynku istnieją również inne czynniki, którą mogą stanowić przyczynę obniżania ceny. Działanie takie może być skutkiem chęci szybszego pozbycia się towaru, który nie sprzedawał się dobrze po wyższej cenie bądź w celu uwolnienia miejsca w sklepie i magazynie na nowe towary lub z powodu stwierdzenia wad oferowanych produktów. Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową mogą ponieść szkodę, gdy towar zalega na półkach, gdy dochodzi do jego uszkodzenia albo utraty jego wartości, bliskiego przeterminowania, zakończenia sezonu, zmiany mody oraz wielu innych adekwatnych zdarzeń.
Na obniżkę ceny może także wpłynąć przeprowadzona przez przedsiębiorcę kalkulacja finansowa, która wskazuje, że z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalne jest sprzedać towary poniżej ceny ich zakupu niż nie sprzedać ich w ogóle. Wtedy w celu zminimalizowania strata podatnicy często dokonują przeceny towarów.
W przypadku sprzedaży towarów poniżej ceny zakupu przedsiębiorca musi poprzeć taką decyzję dokumentami zawierającymi wiarygodne i rzetelne informacje na temat powodów takich działań. Przede wszystkim należy posiadać dokumenty odzwierciadlające ekonomiczne uzasadnienie tejże decyzji. Formalnym krokiem w tym zakresie będzie podjęcie uchwały przez organ decyzyjny w przedsiębiorstwie o obniżeniu ceny sprzedaży konkretnych towarów i w tej uchwale należy zawrzeć przyczyny podjęcia takiej decyzji oraz wskazać, których towarów decyzja dotyczy, a także po jakiej cenie chcemy dokonać ich sprzedaży. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie spisu z natury towarów objętych planowaną obniżką ceny sprzedaży i ich wycena według ceny zakupu.
 Podsumowanie
 Przedsiębiorcy, aby utrzymać się na rynku muszą dostosować swoje ceny do tych dyktowanych przez rynek niejednokrotnie ponosząc tym samym straty. Jednakże w długofalowej perspektywie ekonomicznej lepiej jest zapewnić stały obrót towarami niż pozwolić na zastój. Częstą praktyką w takiej sytuacji jest przecena oferowanych produktów.

Ze strony prawa podatkowego, jeżeli takie działania zostaną odpowiednio udokumentowane, nie stanowią ryzyka podatkowego. Przecena może zostać dokonana nawet poniżej ceny zakupu. Powodami takiej przeceny towarów może być:
  • sytuacja gospodarcza,
  • uszkodzenie, zepsucie, zeschnięcie, utrata cech estetycznych,
  • upływ terminu ważności,
  • zmiana upodobań klientów (mody), zakończenie sezonu,
  • obniżenie cen rynkowych spowodowane konkurencją ipostępem technicznym,
  • zaleganie towarów przez okres wskazujący, że nie znajdują zbytu (nadmierne zakupy).

Należy jednak pamiętać o adekwatnej dokumentacji i decydując się na poniesienie straty warto przeprowadzić analizę rynku oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w tym kontekście. Sporządzenie raportu bądź protokołu i przedstawienie wyników takiej analizy opisującego czynniki mające wpływ na spadek popytu na konkretne towary stanowić będzie podstawę dalszych działań.
Mając podstawę w postaci raportu przedsiębiorca powinien podjąć uchwałę o sprzedaży określonych towarów po cenie niższej niż cena ich zakupu. W dalszej kolejności należy sporządzić spis z natury towarów wskazanych w ww. uchwale oraz dokonać wyceny towarów objętych ww. spisem z natury według ceny zakupu, ze wskazaniem kwoty, po jakiej dokonywana będzie ich sprzedaż po obniżce ceny zgodnie z uchwałą.

Należy również pamiętać o dokonaniu aktualizacji w księgach rachunkowych, gdyż niedokonanie takiej aktualizacji wyceny aktywów prowadzi do przedstawienia w bilansie zawyżonych wartości składników majątku obrotowego.

Zamieszczone powyżej informacje zaczerpnęłam ze strony:
z artykułu Anny Drabik
która jest ekspertem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO, Oddział w Katowicach.
proponuję również lekturę artykułu:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz