sobota, 18 stycznia 2014

Legalizacja wag aptecznych.

Wagi apteczne podlegają okresowej legalizacji.
Rozporządzenia określające przyrządy pomiarowe podlegające okresowej legalizacji:

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13) 

2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2010 r. Nr 110, poz. 727) 

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 630)

 Wykaz przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji.


Jeśli posiadamy w aptece nowe wagi oznaczone symbolem:
oznacza to iż są przeznaczone do obrotu handlowego i nie wymagają żadnych dodatkowych dokumentów. 
Nowe wagi nie posiadają świadectwa legalizacji tylko odpowiednie naklejki i tabliczkę znamionową. Świadectwa wydaje się tylko i wyłącznie po naprawie wagi na zlecenie właściciela wagi lub zakładu naprawiającego wagę. Ewentualnie po zniszczeniu tabliczki znamionowej lub naklejek legalizacyjnych. Niektórzy producenci i importerzy dodają do wagi tzw. świadectwo zgodności CE.
Świadectwa legalizacji są pozostałością po starych przepisach bo wg obowiązującego prawa nie można zakwestionować ważności legalizacji na podstawie posiadania bądź braku świadectwa legalizacji. Świadectwo jest tylko dodatkowym dokumentem poświadczającym legalizację, a o legalizacji wagi świadczą cechy legalizacyjne na wadze (naklejki umieszczone na tabliczce znamionowej).Od 7 stycznia 2007r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad legalizacji ponownej.

Wagi wprowadzone do obrotu po wejściu w życie "Ustawy z dn. 15.12.2006r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw" czyli od dnia 7 stycznia 2007r. poddawane będą legalizacji ponownej w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

Wagi poddane ocenie zgodności po 7 stycznia 2007r. muszą być poddane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 3 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności. Oznacza to, że wagi wprowadzone do obrotu (poddane ocenie zgodności):
  • wagi wyprodukowane w 2014 roku trzeba zalegalizować do 01 grudnia 2017 roku
  • wagi wyprodukowane w 2015 roku trzeba zalegalizować do 01 grudnia 2018 roku
  • wagi wyprodukowane w 2016 roku trzeba zalegalizować do 01 grudnia 2019 roku
  • wagi wyprodukowane w 2017 roku trzeba zalegalizować do 01 grudnia 2020 roku
  • wagi wyprodukowane w 2018 roku trzeba zalegalizować do 01 grudnia 2021 roku
  • itd... 
Waga wyprodukowana w 2018 r. powinna być poddana legalizacji do 01 grudnia 20121 r.

Po zalegalizowaniu wagi - druga i kolejne legalizacje muszą być wykonane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca, w którym dokonano legalizacji ponownej.
Przykładowo - waga poddana legalizacji ponownej w lutym 2016r. musi być ponownie legalizowana do końca lutego 2018r. Powyższe zapisy regulują kwestie legalizacji ponownej wykonywanej okresowo, przy założeniu, że w trakcie użytkowania urządzenie nie było naprawiane, a cechy legalizacyjne i zabezpieczające nie zostały uszkodzone.
W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.
Na zamieszczonym powyżej zdjęciu strzałką zostało oznaczone miejsce gdzie znajduje się informacja o dacie produkcji wagi.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw 2013, poz.1069, z dnia 2013.09.13 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o miarach

Jeśli posiadamy w aptece wagę szalkową - podlega ona tym samym zasadom jeśli chodzi o legalizację.
Pamiętać musimy również o legalizacji odważników używanych do niej.
Odważniki posiadające legalizację nie mają żadnych świadectw i dokumentów. Jedynym dowodem legalizacji są specjalne cechy legalizacyjne naniesione na powierzchni odważnika.
Okres ważności cech legalizacyjnych nanoszonych na odważnikach wyrażany jest w latach i trwa 3 lata od 1 stycznia następnego roku po roku dokonania legalizacji.
Odważniki zalegalizowane w 2015 r.będą miały cechę "15", ważną do 31 grudnia 2018 r.
Dowód legalizacji odważnika traci ważność wcześniej w przypadku uszkodzenia odważnika, uszkodzenia umieszczonych na odważniku cech, stwierdzenia, że błędy odważnika przekraczają granice błędów dopuszczalnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz